Konferencja w sprawie przyszłości Europy – druga sesja plenarna

W sobotę 23 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się drugie posiedzenie plenarne Konferencji, na którym omawiano pomysły obywateli. 80 przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich było uczestnikami sesji plenarnej, a dyskusje koncentrowały się na propozycjach obywateli przedstawionych:

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to bezprecedensowe, otwarte i inkluzywne wydarzenie demokratyczne. Wszyscy Europejczycy mogą przedstawiać swoje pomysły na kształt różnych aspektów naszej wspólnej przyszłości za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej.

W Strasburgu na temat Konferencji wypowiedzieli się jej wiceprzewodniczący.

Guy Verhofstadt (Parlament Europejski) powiedział: „Panele obywatelskie wykazują ogromny entuzjazm, oczekiwania są wysokie, a przyjęta formuła sprawdza się. Teraz uczestnicy posiedzenia plenarnego musi znaleźć odpowiedzi na postawione pytania. Odpowiedzi te przybiorą następnie formę wspólnej wizji przyszłości Europy oraz konkretnych propozycji reform Unii Europejskiej. Polityka unijna musi stanąć na wysokości tego zadania”.

Gašper Dovžan (prezydencja Rady) stwierdził,: „Dziesiątki tysięcy obywateli kontynuują dyskusję na temat przyszłości Europy podczas europejskich i krajowych paneli i wydarzeń, a także na forum Platformy. Zgromadzenie plenarne będzie debatować i przedstawiać swoje zalecenia w dziedzinach, które mają dla nich największe znaczenie, bez z góry ustalonego wyniku. Jest to pierwsze posiedzenie plenarne w czasie słoweńskiej prezydencji Rady i było nam bardzo miło powitać przedstawicieli naszych partnerów z Bałkanów Zachodnich, którzy są kluczowymi zainteresowanymi stronami, z którymi dzielimy odpowiedzialność za przyszłość UE.”

Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej) powiedziała: „Jest to historyczny moment, w którym po raz pierwszy obywatele debatują na równi z wybranymi przez siebie przedstawicielami na wszystkich szczeblach. Włączenie obywateli w główny nurt kształtowania polityki europejskiej wzmocni nasze demokracje przedstawicielskie, w drodze ku naszej wspólnej przyszłości.”

Fragmenty spotkania są dostępne na Europe by Satellite, zaś wszystkie materiały audiowizualne oraz relacje fotograficzne (w tym zmontowany krótki film) można pobrać w Multimedia Centre Parlamentu Europejskiego. Dostępne jest również nagranie z punktu prasowego z udziałem trzech współprzewodniczących.

Kolejne posiedzenie plenarne Konferencji odbędzie się 17 i 18 grudnia. W międzyczasie nadal będą napływać pomysły obywateli.

  • Panele obywatelskie spotkają się online w listopadzie. Pierwsze dwa z nich sformułują swoje zalecenia i przedstawią je podczas grudniowego posiedzenia plenarnego.
  • Wielojęzyczna platforma cyfrowa nadal działa – za jej pośrednictwem obywatele mogą zgłaszać pomysły oraz uczestniczyć w wydarzeniach. Zgromadzone tam materiały wejdą w skład trzeciego sprawozdania, które ma być przedstawione w grudniu. Materiały te zostaną także uwzględnione w ostatnich sesjach europejskich paneli obywatelskich oraz przyszłych posiedzeniach plenarnych Konferencji.
  • Ponadto w państwach członkowskich nadal działają panele krajowe i są organizowane wydarzenia.

Kontekst

Zgromadzenie plenarne

Posiedzenie plenarne zostało przygotowane przez grupy robocze, które w piątek odbyły swoje konstytutywne spotkania.

Zgromadzenie plenarne Konferencji składa się z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego (108), Rady (54 lub po dwóch z każdego państwa członkowskiego) i Komisji Europejskiej (3), a także z parlamentów krajowych (108), którzy mają równe prawa, oraz obywateli (108). W obradach zgromadzenia plenarnego obywateli będą reprezentować przedstawiciele europejskich paneli obywatelskich (80), uczestnicy wydarzeń i paneli krajowych (27 lub po jednym z każdego państwa członkowskiego), a także przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży. Ponadto w skład zgromadzenia plenarnego wchodzą przedstawiciele Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (po 18), wybrani przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych (po 6 z każdego rodzaju władz), przedstawiciele partnerów społecznych (12) i społeczeństwa obywatelskiego (8).

Panele oraz wielojęzyczna platforma cyfrowa

W ramach wielojęzycznej platformy cyfrowej zebrano 8 600 pomysłów i 14 900 komentarzy od ponad 31 000 uczestników. Odbyły się pierwsze posiedzenia czterech europejskich paneli obywatelskich, w których wzięło udział około 800 obywateli z całej UE. Odbyło się również ponad 3 180 innych wydarzeń w całej Unii Europejskiej, w których wzięło udział ponad 140 000 uczestników.

Sprawozdania z pierwszych spotkań paneli oraz wykazy pomysłów i tematów podrzędnych, jakie obywatele wybrali do dalszych dyskusji, można znaleźć na wielojęzycznej platformie cyfrowej:

Panel 1 Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, młodzież, kultura i sport / Transformacja cyfrowa;

Panel 2 Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;

Panel 3 Zmiana klimatu, środowisko / Zdrowie oraz

Panel 4 UE na świecie / Migracja.

 

Dodatkowe informacje

Wielojęzyczna platforma cyfrowa

Infografika – Kalendarium Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Infografika – Przebieg Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Wspólna deklaracja dotycząca Konferencji w sprawie przyszłości Europy