Polska otrzymała środki w wysokości 1,5 mld euro w ramach instrumentu SURE, który ma niwelować problem nagłego wzrostu wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia w następstwie pandemii koronawirusa.

Instrument ten został ustanowiony w 2020 r. w celu ochrony miejsc pracy i wspierania rodzin dotkniętych pandemią i był kluczowym elementem reakcji UE na kryzys związany z COVID-19. Wypłaty następują po emisji 15-letnich obligacji o wartości 2,17 mld EUR w ramach SURE w dniu 22 marca. Środki w ramach instrumentu pomogą w szczególności pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez nie w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, w tym dla osób samozatrudnionych.

Dotąd UE udzieliła już 91,8 mld EUR w formie pożyczek wzajemnych w ramach tego program. Ogółem 19 państw członkowskich UE ma otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 94,4 mld euro w ramach SURE, zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej na podstawie wniosku Komisji. Inne państwa członkowskie mogą składać wnioski o wsparcie z instrumentu SURE, który może zapewnić pomoc finansową jeszcze w wysokości 5,6 mld euro. Oprócz Polski, Komisja udzieliła wsparcia również Portugalii (523 mln euro) i Węgrom (147 mln euro). Przegląd wypłaconych dotychczas kwot dostępny jest online, podobnie jak kwoty w podziale na poszczególne państwa członkowskie.

Instrument SUREEuropejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE) pomaga krajom UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii koronawirusa na swoim terytorium. Z SURE można uzyskać do 100 mld euro w formie pożyczek, których UE udziela potrzebującym krajom na pokrycie kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa.

Więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/mex_22_2162