Komisja i przemysł inwestują 22 mld euro w nowe partnerstwa europejskie,
aby znaleźć rozwiązania najważniejszych wyzwań społecznych


W dniu 14 czerwca Komisja Europejska zainicjowała wraz z przemysłem jedenaście nowych partnerstw europejskich, które mają pobudzić inwestycje w badania naukowe i innowacje oraz umożliwić rozwiązanie poważnych problemów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem, aby uczynić Europę pierwszą gospodarką neutralną dla klimatu i wdrożyć Europejski Zielony Ład

Jednocześnie postępować będzie transformacja cyfrowa – cyfrową dekadę Europy. Partnerstwa otrzymają ponad 8 mld euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027 „Horyzont Europa”. Łączna kwota zobowiązań, w tym ze strony partnerów prywatnych i państw członkowskich, wynosi około 22 mld euro. Partnerstwa pozwalają na łączenie działań, zasobów i inwestycji na dużą skalę, co przyniesie również długoterminowe pozytywne skutki, zwiększy konkurencyjność i suwerenność technologiczną Europy oraz przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Partnerstwa europejskie to inicjatywy, w ramach których UE, władze krajowe lub sektor prywatny wspólnie zobowiązują się do wspierania opracowania i realizacji programu działań w zakresie badań i innowacji.  Partnerzy mogą reprezentować przemysł, uczelnie, organizacje badawcze, organy pełniące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacje i organizacje pozarządowe.

Jedenaście partnerstw, w odniesieniu do których przyjęto dziś protokoły ustaleń, to tzw. współprogramowane partnerstwa europejskie, w których oprócz Komisji biorą udział głównie partnerzy prywatni (a czasami również publiczni). Będą one funkcjonować od 2021 do 2030 r., co umożliwi im wniesienie wkładu w ostatnie zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa” oraz podsumowanie swoich działań końcowych. Protokół ustaleń stanowi podstawę współpracy w ramach partnerstwa, określając jego cele, zobowiązania obu stron i strukturę zarządzania.

Wspomniane wyżej partnerstwa to:

 1. Europejskie partnerstwo na rzecz europejskiej chmury dla otwartej nauki – cel uruchomienie i skonsolidowanie do 2030 r. otwartego i bezpiecznego środowiska wirtualnego, które umożliwi około 2 milionom europejskich naukowców przechowywanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych z badań naukowych, ponad granicami i dyscyplinami.
 2. Europejskie partnerstwo na rzecz sztucznej inteligencji, danych i robotyki – cel: zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom w UE jak największych korzyści ze sztucznej inteligencji (AI), danych i robotyki poprzez stymulowanie innowacji oraz akceptację i absorpcję technologii.
 3. Europejskie partnerstwo na rzecz fotoniki (technologie oparte na świetle) – cel: przyspieszenie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie fotoniki, zapewnienie suwerenności technologicznej Europy, zwiększenie konkurencyjności gospodarki europejskiej, a w dłuższej perspektywie przyczynićenie się do tworzenia miejsc pracy i dobrobytu.
 4. Europejskie partnerstwo na rzecz czystej stali – niskoemisyjna produkcja stali – cel: wsparcie wiodącej roli UE w przekształcaniu przemysłu stalowego w sektor neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, aby mógł on służyć jako katalizator dla innych sektorów strategicznych.
 5. Europejskie partnerstwo „Made in Europe” – cel:  osiągnięcie przez Europę wiodącej pozycji w dziedzinie zrównoważonej produkcji dzięki zastosowaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (m.in. zasada „zero odpadów”), transformacji cyfrowej i produkcji neutralnej dla klimatu.
 6. Europejskie partnerstwo Processes4Planet – cel:  uczynienie z europejskich gałęzii przemysłu przetwórczego światowego lidera w realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 r. poprzez silny nacisk na technologie niskoemisyjne, rozwiązania w dziedzinie obiegu zamkniętego, takie jak centra obiegu zamkniętego, oraz konkurencyjność.
 7. Europejskie partnerstwo na rzecz ukierunkowanego na ludzi zrównoważonego środowiska zbudowanego (Built4People) – cel:   osiągnięcie wysokiej jakości niskoemisyjnego, energooszczędnego i zasobooszczędnego środowiska zbudowanego (budynki, infrastruktura itp.), które przyspieszy przejście na zrównoważony rozwój.
 8. Europejskie partnerstwo na rzecz bezemisyjnego transportu drogowego (2Zero) – cel:  przyspieszenie rozwoju bezemisyjnego transportu poprzez zastosowanie podejścia systemowego, wspierającego neutralny dla klimatu i ekologiczny system transportu drogowego.
 9. Europejskie partnerstwo na rzecz opartej na sieci, współpracującej i zautomatyzowanej mobilności – cel:  przyspieszenie wdrażania innowacyjnych, opartych na sieci, współpracujących i zautomatyzowanych technologii i usług w zakresie mobilności.
 10. Europejskie partnerstwo w dziedzinie baterii: w kierunku konkurencyjnego europejskiego przemysłowego łańcucha wartości w sektorze baterii – cel:  wspieranie rozwoju światowej klasy europejskiego ekosystemu badań naukowych i innowacji w dziedzinie baterii oraz wiodącej pozycji europejskiego przemysłu w zakresie projektowania i produkcji baterii na potrzeby zastosowań stacjonarnych i mobilnych nowej generacji.
 11. Europejskie partnerstwo na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego– cel:   w celu wyeliminowanie wszelkich szkodliwych emisji do środowiska (w tym emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i wody) poprzez przyspieszenie transformacji transportu morskiego i śródlądowego dzięki innowacyjnym technologiom i działaniom oraz osiągnięcie przez UE wiodącej pozycji w tej dziedzinie.


Źródło: https://ec.europa.eu/info/european-partnerships-horizon-europe_en
Publikacja: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/horizon