Te 64 sojusze europejskich szkół wyższych obejmują ponad 560 wszelkiego rodzaju instytucji szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Europy.

Wyniki są ważnym kamieniem milowym, jakim jest osiągnięcie celu europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych, jakim jest utworzenie do połowy 2024 r. co najmniej 60 sojuszy europejskich szkół wyższych z ponad 500 uniwersytetami.

– Osiągnęliśmy jeden z kluczowych celów europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych: obecnie popieramy 64 sojusze europejskich szkół wyższych, które wspierają pogłębioną współpracę między ponad 560 instytucjami szkolnictwa wyższego w całej Europie. Wspólnie budują europejskie kampusy międzyuniwersyteckie, w których studenci mają bezprecedensowe możliwości studiowania za granicą, korzystając z najlepszych możliwości, jakie uczelnie muszą wspólnie zaoferować. Mogą wziąć udział we wspólnych programach studiów i miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości otrzymają dyplomy europejskie. Razem sojusze pomagają kreować silne poczucie przynależności europejskiej – powiedział Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia.

Sojusze europejskich szkół wyższych łączą nowe pokolenie Europejczyków i umożliwiają im studiowanie i pracę w różnych krajach europejskich, w różnych językach oraz w różnych sektorach i dyscyplinach akademickich. Studenci mogą uzyskać dyplom ukończenia studiów na wysokim poziomie, łącząc studia w kilku krajach europejskich, przyczyniając się do zwiększenia międzynarodowej atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Sojusze te wnoszą również innowacje do regionów Europy, umożliwiając studentom współpracę z naukowcami, naukowcami, przedsiębiorstwami, miastami, władzami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

64 sojusze obejmują 35 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie UE, a także Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Islandię, Czarnogórę, Republikę Północno-Macedonia, Norwegię, Serbię i Turcję. Są one mocno zakorzenione w społecznościach i sieciach innowacji i skupiają prawie 2200 partnerów stowarzyszonych, od organizacji pozarządowych po przedsiębiorstwa, miasta, władze lokalne i regionalne oraz instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w procesie bolońskim. Na przykład partnerami stowarzyszonymi jest prawie 40 instytucji szkolnictwa wyższego z Ukrainy.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2024 r. wspiera również utworzenie wspólnoty praktyków dla uniwersytetów europejskich, wzmacniając wzajemne uczenie się między sojuszami i zwiększając rozpowszechnianie wyników i modeli wielokrotnego użytku w szerszym sektorze szkolnictwa wyższego.

Jesienią tego roku działalność rozpocznie 14 nowych sojuszy uniwersytetów europejskich i wspólnoty praktyków dla uniwersytetów europejskich.

Komisja będzie nadal wspierać sojusze na rzecz europejskich szkół wyższych i wszelkiego innego rodzaju partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego w celu łatwiejszej realizacji wspólnych programów studiów, jak określono również w planie działania dotyczącym europejskiego dyplomu przedstawionym w marcu 2024 r.

– Nasze zaangażowanie na rzecz sojuszy europejskich szkół wyższych jest silne. Jak stwierdził Enrico Letta w swoim sprawozdaniu na temat przyszłości jednolitego rynku, sojusze te mają kluczowe znaczenie dla tego, co może stać się piątą wolnością jednolitego rynku – wolności nauki, nauki, nauczania i prowadzenia badań bez granic na całym kontynencie. Serdecznie gratuluję instytucjom szkolnictwa wyższego, które dołączyły do inicjatywy. 64 sojusze budują obecnie przyszłość europejskiego sektora szkolnictwa wyższego – uważa Iliana Iwanowa, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” wspiera ponadnarodowe sojusze średnio dziewięciu instytucji szkolnictwa wyższego, które mogą obejmować różnego rodzaju placówki, takie jak uniwersytety kompleksowe i badawcze, uniwersytety nauk stosowanych, instytuty technologiczne, szkoły sztuki oraz instytucje szkolnictwa wyższego i zawodowego. Te instytucje szkolnictwa wyższego rozwijają długoterminową strukturalną, zrównoważoną i systemową współpracę w dziedzinie edukacji, w synergii z badaniami naukowymi i innowacjami, ponad granicami, oraz przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych. Oferują one programy nauczania realizowane wspólnie na uniwersytetach, w ramach których studenci, pracownicy i naukowcy ze wszystkich części Europy mogą korzystać z płynnej mobilności.

Przed szczytem społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. Komisja zaproponowała przywódcom UE inicjatywę dotyczącą europejskich szkół wyższych w ramach ogólnej wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. W przedstawionej w 2022 r. europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych określono ambicję wspierania co najmniej 60 sojuszy europejskich szkół wyższych obejmujących ponad 500 instytucji szkolnictwa wyższego do połowy 2024 r. W tym celu w obecnym okresie programowania 2021–2027 przewiduje się rekordową kwotę 1,1 mld EUR w ramach programu Erasmus+. Wsparcie dla wymiaru badawczego sojuszy europejskich szkół wyższych można uzyskać w ramach inicjatywy „Europejska doskonałość” w ramach programu „Horyzont Europa”.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2024 r. skupiało się na dwóch komponentach. Zaoferowano w nim wsparcie dla tworzenia nowych sojuszy europejskich szkół wyższych w całej Europie, skupiających różne instytucje szkolnictwa wyższego wokół wspólnych wizji strategicznych, a także utworzenie wspólnoty praktyków dla sojuszy europejskich szkół wyższych.

Zaproszenie doskładania wniosków w ramach programu Erasmus+ w ramach programu Erasmus+ na 2024 r.: wyniki

Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie

Europejska strategia na rzecz szkół wyższych

Pakiet dotyczący europejskiego szkolnictwa wyższego

Zestawienie informacji