29 marca 2023 r. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Europe Direct Podlaskie zorganizował seminarium na temat edukacji włączającej. Wzięło w nim udział około trzydziestu osób, w większości z zagranicy (Mongolia, Belgia). Seminarium otworzyła Prof. UwB dr hab. Izabela Kraśnicka, prodziekan Wydziału Prawa UwB.

Następnie z głosem eksperckim wystąpiła prof. UW dr hab. Marta Witkowska, reprezentująca Team Europe i Uniwersytet Warszawski, która mówiła na temat  innowacji społecznych umożliwiających włączenie i równość w edukacji. Jako kolejny wystąpił dr Maciej Oksztulski, analityk z Europe Direct Podlaskie, pracownik Wydziału Prawa UwB , którego wystąpienie dotyczyło prawa do nauki osób ze spektrum autyzmu i wejście na rynek pracy. Omawiał te aspekty w oparciu o własne doświadczenia. Następnie głos zabrała Joanna Piwowońska, która opowiedział zebranym o modelu Dostępnej Szkoły (www.dostepnaszkola.info). Jako ostatnie wystąpiła dr Anna Drabarz z Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, poświęcając je włączeniu w mobilności oraz Angela Greniuk z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, która mówiła na temat niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych. Uczestnicy włączyli się aktywnie w dyskusję i przewidziane aktywności. Ocenili bardzo wysoko doświadczenia, jakie zdobyli podczas wizyty w Białymstoku.

Seminarium zorganizowano przede wszystkim z myślą o uczestnikach projektu MELINC, którego misja łączy pracowników akademickich i profesjonalistów w różnych dyscyplinach z różnych regionów Mongolii, aby wdrożyć zalecenia Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych w całej Mongolii.  Projekt MELINC opowiada się za edukacją włączającą dla studentów z niepełnosprawnością w Mongolii i na całym świecie. 

Partnerzy konsorcjum wierzą, że walka o prawo do edukacji i prawa w edukacji, o równy dostęp i równe szanse uczniów niepełnosprawnych i mających problemy z nauką, wzmacnia bardziej inkluzywne społeczeństwo, które szanuje wrodzoną godność i indywidualną autonomię osób niepełnosprawnych. Jest zaangażowana w podnoszenie świadomości i osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju, które uznają edukację włączającą, zatrudnienie osób niepełnosprawnych i ich akceptację w społeczeństwie jako ważne kroki do zakończenia ich segregacji, wykluczenia i ubóstwa. Jednym z partnerów projektu jest Uniwersytet w Białymstoku.

Galeria