Opinia Rzecznika Generalnego Jeana Richarda De La Toura Sprawa C‑4/23 [Mirin]

Chcąc zalegalizować status w miejscu urodzenia w maju 2021 r. jako mężczyzna zwrócił się    do rumuńskich organów administracyjnych z wnioskiem o zamieszczenie w jego akcie urodzenia adnotacji o zmianie imienia, płci oraz osobistego kodu numerycznego, tak aby odzwierciedlał on płeć męską. Ponadto wystąpił do tych organów o wydanie nowego aktu urodzenia zawierającego te nowe dane.

Rumuńskie organy odmówiły uwzględnienia jego wniosków, wzywając go równocześnie do udziału w nowym postępowaniu sądowym w Rumunii, mającym bezpośrednio na celu uzyskanie zatwierdzenia zmiany płci. W opinii dotyczącej odmowy przez państwo członkowskie uznania zmiany imienia i płci w innym państwie członkowskim jest sprzeczne z prawami obywateli Unii. Należy podkreślić, że państwa członkowskie zachowują kompetencje w zakresie określania w ich prawie krajowym skutków tego uznania i wpisu w innych aktach stanu cywilnego oraz w dziedzinie małżeństwa i filiacji.

Chcąc osiągnąć konsensus w sprawie, sąd w Bukareszcie wystosował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że orzeczenia wydane przez TSUE w trybie prejudycjalnym mają charakter wiążący zarówno dla sądu, który zadał pytanie, jak i dla wszystkich sądów w państwach członkowskich. 

Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:62023CC0004 (dostęp: 10.05.2024 r.)