Projekt „Cyfrowe Podlaskie”


Unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r. celu neutralności klimatycznej Europy. UE ustanowiła wiele różnych inicjatyw wspierających państwa członkowskie w wyposażaniu swoich obywateli w umiejętności, kompetencje i kwalifikacje niezbędne do pomyślnego funkcjonowania w stale zmieniającym się otoczeniu społeczno-ekonomicznym.


Projekt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach powyższego realizuje projekt, który jest realizowany na podstawie Umowy nr POPC.03.01.00-00-0160/19-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.


W ramach projektu istnieje również możliwość udziału w bezpłatnych kursach:

– E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie,

– Obsługa komputera i Internetu od podstaw, z elementami e-usług publicznych  i bezpieczeństwa w Internecie,

– Social media,

– Moje hobby i rozwój osobisty online.


Informacje i rejestracja


Powyższe szkolenia są okazją do podniesienia kompetencji, jak również pozyskania bardzo aktualnej i przydatnej wiedzy, która przyczynić się może do uzupełnienia wiedzy na temat cyfrowych aspektów działalności instytucji publicznych, jak również do efektywnego wejścia na rynek pracy. Zapisy oraz wszelkie informacje na temat szkoleń znajdują się na stronie https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/


Informacje o szkoleniach udzielane są też pod numerami telefonów 85 869 11 69 oraz  888 566 636.

Technologia cyfrowa zmienia życie ludzi. Unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom. Europa musi wzmocnić swoją suwerenność cyfrową i ustanowić standardy, zamiast podążać za innymi, kładąc wyraźny nacisk na dane, technologie i infrastrukturę.

Więcej: https://ec.europa.eu/europe-fit-digital-age_pl