Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 56/22 Luksemburg, 31 marca 2022 r. Wyrok w sprawie C-96/21 CTS Eventim.

W ogłoszonym wyroku TSUE w sprawie C-96/21 CTS Eventim, Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że podobnie jak w przypadku zakupu biletu bezpośrednio od organizatora koncertu, prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentom również przy zakupie u pośrednika, o ile ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem tego prawa ciążyłoby na organizatorze. To wyjątek od ogólnej zasady dotyczący wypoczynku i imprez kulturalnych. Wyjątek ten obejmuje sytuację, gdy bilety zostały zakupione na odległość, stanowią wejściówki na wydarzenia mające się odbyć w konkretnym dniu lub okresie, a konieczność realizacji umowy naraziłaby organizatora na kłopot związany z brakiem możliwości sprzedaży biletów.

Wyrok dostępny na stronie: https://eur-lex.europa.eu/…