C-91/20 Bundesrepublik Deutschland (Utrzymanie jedności rodziny)


W wyroku 9 listopada 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że system azylowy Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie automatycznemu nadaniu przez państwo członkowskie pochodnego statusu uchodźcy małoletniemu dziecku obywatela państwa trzeciego, który uzyskał ten status będąc stanu wolnego – nawet pod warunkiem, że to dziecko urodziło się na terytorium tego państwa członkowskiego i posiada za pośrednictwem drugiego z rodziców obywatelstwo innego państwa trzeciego, na którego terytorium nie groziłoby mu prześladowanie. 


Trybunał podkreślił, że na podstawie korzystniejszych przepisów prawa krajowego, mających na celu jedność rodziny, dziecko nie może być objęte podstawą wykluczenia.


Więcej: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-91/20&language=PL