W wyroku z dnia 22 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że platformy takie jak Youtube, co do zasady, same nie udostępniają publicznie treści chronionych prawem autorskim nielegalnie. Operator platformy może być nadal pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli posiada wiarygodne wiadomości o bezprawnym udostępnieniu treści chronionych prawem autorskim na swojej platformie, a mimo to niezwłocznie ich nie usuwa lub nie blokuje do nich dostępu, bądź gdy ów operator nie wdraża odpowiednich rozwiązań technicznych, aby przeciwdziałać naruszeniom praw autorskich na tej platformie. 


Operator łamie też prawo, gdy uczestniczy w wyborze treści chronionych bezprawnie udostępnianych publicznie, udostępnia na swojej platformie specjalne narzędzia umożliwiające bezprawne udostępnianie takich treści lub świadomie wspiera takie udostępnianie. 


Więcej informacji: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-682/18