C-485/20 HR Rail (zatrudnienie osób niepełnosprawnych)


Rzecznik generalny Athanasiosa Rantosa, przedłożył Trybunałowi Sprawiedliwości opinię, która stwierdza, że pracodawca jest zobowiązany, w ramach racjonalnych usprawnień, do przeniesienia pracownika, który stał się niezdolny do należytego wypełniania obowiązków przypisanych do jego stanowiska pracy, na inne stanowisko, w odniesieniu do którego wykazuje on wymagane kompetencje, zdolności i dyspozycyjność, jeżeli taki środek nie nakłada na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokiego obciążenia. 

Wprowadzenia tych usprawnień stanowi środek zapobiegawczy mający na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i znajduje zastosowanie w sytuacji pracownika zatrudnionego na okres próbny. Zdaniem rzecznika generalnego, w miarę możliwości osoby niepełnosprawne powinny być utrzymywane w zatrudnieniu, a nie zwalniane z powodu niezdolności do pracy, co powinno być jedynie ostatecznością.


Więcej na: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-485/20&language=PL