70 lat prawa Unii Europejskiej – nowa publikacja

W tym roku  pod auspicjami Komisji Europejskiej wydano publikację z okazji 70-lecia prawa Unii Europejskiej. Jej autorami są prawnicy, których na co dzień pracują w Służbie Prawnej Komisji. Jak podkreśla we wstępie Ursula von der Leyen, „Porządek prawny Unii jest motorem integracji, ponadnarodowej Unii zbudowanej na prawie. Wspólnota prawa jest podstawą wszystkiego, co osiągnęliśmy i wszystkiego, co mamy jeszcze do zrobienia. Jest to znak rozpoznawczy Europy”.

Książka składa się z pięciu części:

Prawo UE chroni i propaguje wartości UE – poruszono w niej problematykę wartości podstawowych, tożsamości konstytucyjnej, ochrony budżetu UE w kontekście praworządności czy też praw człowieka;

Prawo UE zapewnia prawa obywatelom UE – zawarto w niej kwestie dotyczące obywatelstwa UE, regulacji ochrony danych wobec postępu technologicznego i rozwoju UE ze wspólnoty gospodarczej do unii dla jej obywateli;

Prawo UE poprawia jakość życia obywateli UE – poruszono w niej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, produkcji żywności, kwestii usuwania przeszkód podatkowych w życiu, pracy, inwestowaniu, przechodzeniu na emeryturę, a także problemom związanym z majątkiem w przypadku śmierci w innym państwie członkowskim;

Prawo UE zapewnia uczciwą konkurencję na rynku wewnętrznym UE – dotyczy korzyści dla konsumentów wynikających z egzekwowania prawa konkurencji Unii Europejskiej, środków zaradczych w decyzjach dotyczących pomocy państwa (przywracanie równych szans), mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) i jego zgodność z prawem Światowej Organizacji Handlu ;

Komisja jako główny podmiot prawa UE – w tej części opisano postępowanie w sprawie naruszenia przepisów jako kluczowy czynnik rozwoju prawa Unii Europejskiej, rolę Komisji dla rynku wewnętrznego UE, jej wkład w jakość prawa UE oraz rolę unijnych sędziów w wybranych dziedzinach prawa urzędniczego UE.

Zupełnie odrębnie poruszono też zagadnienie przyszłości prawa Unii Europejskiej.

W tym rozdziale omówiono niewykorzystany potencjał traktatów UE, który obejmuje w szczególności następujące instrumenty:

– klauzule pomostowe, które umożliwiają przejście od jednomyślności do większości kwalifikowanej w Radzie, a w sferze ustawodawczej od jednomyślności do zwykłej procedury ustawodawczej, która pociąga za sobą współdecydowanie Rady i Parlamentu Europejskiego;

– zmiany niektórych protokołów w drodze procedur legislacyjnych;

– ukierunkowane zmiany w polityce wewnętrznej;

– wzmocnienie działań zewnętrznych;

– wykorzystanie art. 352 TFUE (klauzula elastyczności);

– stworzenie wspólnej obrony;

– ewolucja systemu instytucjonalnego UE poprzez „praktykę konstytucyjną”.

Autorzy podkreślają, „reakcje UE na ostatnie kryzysy, w szczególności na pandemię COVID-19 i wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, pokazały, że dzięki silnej woli politycznej przywódców UE do wspólnego działania prawo UE jest potężnym i skutecznym narzędziem umożliwiającym reagowanie na nowe i nieprzewidziane kryzysy”.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w j. angielskim: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/88c3f547-6ed0-11ed-9887-01aa75ed71a1

i na naszej stronie:

[pdfjs-viewer attachment_id=2462 url=https://edpodlaskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/70-years-of-eu-law-KB0822152ENN.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://edpodlaskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/70-years-of-eu-law-KB0822152ENN.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”” zoom=0 ]