173 mln euro dla Polski na stacje ładowania i tankowania pojazdów przyjaznych środowisku.

KE dała zielone światło.

 

Kompleksowa sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych powinna już niedługo powstać w naszym kraju. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie program pomocy w wysokości 173 mln euro na rozwój tej infrastruktury w Polsce. Program ma być realizowany w latach 2021-2025.

 

KE stwierdziła, że polskie plany inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Przedmiotowe działania przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku, zgodnie z celami Komisji zawartymi w Zielonym Ładzie.

 

Realizowany w Polsce program będzie promował paliwa alternatywne i zachęcał konsumentów do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów, nie zakłócając nadmiernie konkurencji. Przyczyni się to do redukcji szkodliwych emisji, co jest zgodne z celem Europejskiego Zielonego Ładu – oznajmiła wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji.

 

Celem programu jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury ładowania pojazdów na trasach należących do transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), a także na innych drogach w Polsce.

 

Program będzie dysponował budżetem w wysokości ok. 173 mln euro (800 mln zł) na lata 2021–2025 i składa się z dwóch części: (i) 151 mln euro (700 mln zł) zostanie przeznaczone na inwestycje w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ze szczególnym naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami; natomiast (ii) 22 mln euro (100 mln zł) zostanie przeznaczone na budowę publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Celem tego projektu pilotażowego jest zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora mobilności wodorowej w Polsce.

 

Ważna informacja – wsparcie w ramach programu będzie miało formę dotacji bezpośrednich i będzie ograniczone do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

 

Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone normy, na przykład pod względem interoperacyjności infrastruktury. Ponadto wnioskodawcy będą musieli spełniać kryteria kwalifikowalności związane z finansowymi i organizacyjnymi wymogami dotyczącymi wykonalności projektów, w tym zapewnić odpowiednią lokalizację wspieranej infrastruktury. Komisja dokonała oceny omawianego środka zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim wspieranie rozwoju niektórych działań gospodarczych leżących we wspólnym interesie, pod pewnymi warunkami.

 

Komisja uważa, że środek ten zachęci do bardziej powszechnego korzystania z pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, a tym samym w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i zanieczyszczeń, zgodnie z celami UE w zakresie klimatu i środowiska oraz celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie.

 

Ponadto Komisja uznała, że będą zapewnione niezbędne zabezpieczenia ograniczające pomoc do minimum. W szczególności:

– wnioski będą weryfikowane w ramach niedyskryminacyjnej, otwartej i przejrzystej procedury;

– maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta będzie ograniczona;

– znaczna część budżetu zostanie udostępniona tylko małym i średnim przedsiębiorstwom.

 

Komisja stwierdziła, że wkład programu w realizację unijnych celów w zakresie środowiska i klimatu przeważa nad zakłóceniem konkurencji i wymiany handlowej, które wsparcie to może ewentualnie spowodować. W związku z tym zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

 

Kontekst

 

Europejski Zielony Ład, przedstawiony w grudniu 2019 r., określa, w jaki sposób Europa ma stać się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczne będzie ograniczenie emisji w sektorze transportu do 2050 r. o 90 proc. Jawna wersja przyjętej dziś decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.63718 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym konkurencji.