15 grudnia 2022 r. Rzecznik Generalny TSUE Maciej Szpunar wydał opinię w sprawie
C-50/21 | Prestige and Limousine.

W Hiszpanii, na obszarze metropolitalnym Barcelony (zwanym dalej „OMB”) do świadczenia miejskich usług PHV wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia, a na każde 30 wydanych licencji na taksówkę może być wydane jedno zezwolenie na świadczenie usług PHV. Ze względu na to, że liczba licencji na taksówkę od 35 lat nie uległa zmianie, w praktyce oznacza to, że nowe podmioty pragnące wejść na rynek usług PHV nie mają możliwości uzyskania tych zezwoleń. Prestige and Limousine S.L. (zwana dalej „P&L”) jest jednym z posiadaczy zezwolenia na świadczenie usług PHV w OMB.

Złożyła ona skargę do wyższego trybunału sprawiedliwości Katalonii (Hiszpania), domagając się stwierdzenia nieważności lokalnych przepisów regulujących usługi PHV w całym OMB. Czternaście spółek, które świadczyło już usługi PHV w tym rejonie, w tym P&L i spółki powiązane z platformami międzynarodowymi, twierdzi, że celem ograniczeń i restrykcji nałożonych na nie w tych lokalnych przepisach było utrudnienie im działalności i zapewnienie ochrony interesów branży taksówkarskiej. Zgodnie z art. 49 TFUE swobody przedsiębiorczości mającej zastosowanie do usług z sektora transportowego, lokalne usługi przewozu osób na żądanie nie są obecnie przedmiotem harmonizacji w UE, co oznacza, że państwom członkowskim przysługuje co do zasady swoboda w zakresie działania i regulowania tego obszaru, co musi się jednak odbywać przy poszanowaniu swobody przedsiębiorczości. Rzecznik generalny stwierdził, że zarówno sam obowiązek uzyskania zezwolenia, jak i przyjęcie proporcji 1:30 stanowią ograniczenie tej swobody. Ponieważ ograniczenie swobody przedsiębiorczości jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem, że jest to uzasadnione nadrzędnym względem interesu ogólnego, rzecznik generalny przeprowadził analizę względów powołanych przez OMB jako uzasadnienie.

Zdaniem rzecznika generalnego rentowność usług taksówkarskich nie może sama w sobie stanowić nadrzędnego względu interesu ogólnego. OMB może dążyć do zagwarantowania jakości, bezpieczeństwa i dostępności usług taksówkarskich tylko wówczas, gdy nie służy to realizacji celów gospodarczych. Usługi taksówkarskie nie mogą natomiast być chronione przed dalej idącą analizą tylko z tego względu, że mogłyby one stanowić usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym. Utrzymanie równowagi między usługami PHV a usługami taksówkarskimi nie może być uznawane za nadrzędny wzgląd interesu ogólnego. Rzecznik podkreślił, że jeżeli rzeczywiście istnieje zamiar zapewnienia odpowiedniego systemu lokalnego transportu prywatnego, zwiększenie podaży poprzez dopuszczenie większej liczby PHV z pewnością bardziej przyczyniłoby się do rozwiązania problemu. Rzecznik generalny nie dostrzega natomiast żadnego argumentu, który przemawiałby za tym, że przyjęta proporcja, w ramach której na każde 30 wydanych licencji na taksówkę może być wydane jedno zezwolenie na świadczenie usług PHV, jest środkiem odpowiednim do osiągnięcia celów wynikających z ww. nadrzędnych względów interesu ogólnego. Uznał za nadrzędne względy związane z zarządzaniem lokalnym transportem, ruchem drogowym, sposobem użytkowania przestrzeni publicznej oraz ochroną środowiska naturalnego.

Więcej informacji: https://curia.europa.eu/juris/document/document...